Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

App Gateway with WAF, SSL, IIS and HTTPS redirection

Senast uppdaterad: 2021-06-08

This template deploys an Application Gateway with WAF, end to end SSL and HTTP to HTTPS redirect on the IIS servers.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
adminUsername Username for the Virtual Machine.
adminPassword Password for the Virtual Machine.
windowsOSVersion The Windows version for the VM. This will pick a fully patched image of this given Windows version. Allowed values: 2012-R2-Datacenter, 2016-Datacenter.
virtualMachineSize The virtual machine size. Allowed values: Standard_A1, Standard_A2, Standard_A3.
applicationGatewaySize Application Gateway size
capacity Number of instances
wafMode WAF Mode
frontendCertData Base-64 encoded form of the .pfx file. This is the cert terminating on the Application Gateway.
frontendCertPassword Password for .pfx certificate
backendCertData Base-64 encoded form of the .pfx file. This is the cert installed on the web servers.
backendCertPassword Password for .pfx certificate
backendPublicKeyData Base-64 encoded form of the .cer file. This is the public key for the cert on the web servers.
backendCertDnsName DNS name of the backend cert
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located. For example, if stored on a public GitHub repo, you'd use the following URI: https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-vmss-windows-webapp-dsc-autoscale.
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. If your artifacts are stored on a public repo or public storage account you can leave this blank.
location Location for all resources.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/application-gateway-2vms-iis-ssl/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/application-gateway-2vms-iis-ssl/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt