App Service Environment with Plan and Logic App

Senast uppdaterad: 2015-05-22

Kostnadsuppskattning

$74.4000000000

Beräknad kostnad per månad

Se hur beräkningen gick till och anpassa efter dina behov

Priskalkylator

This template creates an ASE on a pre-existing VNET based and then creates an AppService plan allowing deployment of Web, API, Mobile and Logic apps onto a VNET hosted AppsServices instance

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
environmentName The name to use for the new AppService Environment
ipSslAddressCount The number of IP Addresses to create for the environment
worker1Size The size of VM to use for Worker Pool 1
worker1count The number of VM to use for Worker Pool 1
worker2Size The size of VM to use for Worker Pool 2
worker2count The number of VM to use for Worker Pool 2
frontendSize The size of VM to use for FrontEnd Pool
frontendCount The number of VM to use for FrontEnd Pool
worker3Size The size of VM to use for Worker Pool 3
worker3count The number of VM to use for Worker Pool 3
vnetName The name of the VNET onto which to deploy the environment
vnetResourceGroupName The name of the Resource Group to which the VNET has been deployed
subnetName The name of the Subnet onto which to deploy the environment
serverFarmName The name of the AppService Plan to create
serverFarmSKU The SKU of the AppService Plan to create
serverFarmWorkerSize The size of the AppService Plan worker VMs
logicAppName The name of the Logic App to create

Använda mallen

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/app-service-environment-serviceplan-logicapp/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/app-service-environment-serviceplan-logicapp/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt