Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Create and assign a wildcard App Service Certificate

Senast uppdaterad: 2021-06-14

Creates a wildcard App Service Certificate, verifies it using an App service Domain and creates SSL bindings on an App Service App once the certificate is ready

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
certificateOrderName Name of the App Service Certificate
productType App Service Certificate type
existingKeyVaultId Existing Key Vault resource Id that already has access policies to allow Microsoft.CertificateRegistration and Microsoft.Web RPs to perform required operations on secret (Checkout README.md for more information)
existingAppName Existing App name to use for creating SSL bindings. This App should have the domain assigned as a custom domain
rootHostname Hostname for App Service Certificate. The root and www subdomain should be assigned to the Web App as custom domains
existingAppLocation App location
location Location for all resources.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.web/app-service-certificate-wildcard/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.web/app-service-certificate-wildcard/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt