Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Moesif API Analytics and Monetization

av Moesif
Senast uppdaterad: 2022-06-08

The template will log API calls from Azure API Management to Moesif API analytics so you can understand customer API usage and resolve customer issues quickly.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
moesifApplicationId Your Moesif Application Id which can be found within your Moesif Portal. After signing up for a Moesif account, your Moesif Application Id will be displayed during the onboarding steps. Sets environment variable APIMEVENTS-MOESIF-APPLICATION-ID in App Service
existingApiMgmtName Name of your existing Azure API Management service. If blank, the log-to-eventhub logger is not created. The API Management service must be in same Resource Group as the deployment
azureAppServiceSku The instance / SKU name for Azure App Service eg: B1, B2, S1, P1V2. Note F1 and D1 shared plan are not supported as they do not support 'alwaysOn'
dnsNamePrefix A prefix that will be added to created resource names and DNS URLs. Allowed characters: alphabets and numbers only. Resulting name must be maximum 24 characters (storage account maximum)
location Location for all resources. eg 'westus2'
_artifactsLocation The base URL where templates are located. Should end with trailing '/'
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.apimanagement/api-management-logs-to-moesif-using-eventhub-webapp/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.apimanagement/api-management-logs-to-moesif-using-eventhub-webapp/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt