Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Create an API Management service with SSL from KeyVault

Senast uppdaterad: 2021-11-22

This template deploys an API Management service configured with User Assigned Identity. It uses this identity to fetch SSL certificate from KeyVault and keeps it updated by checking every 4 hours.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
apiManagementServiceName Name of the API Management Service to provision
publisherEmail The email address of the owner of the service
publisherName The name of the owner of the service
sku The pricing tier of this API Management service
skuCount The instance size of this API Management service.
location Location for all resources.
keyVaultName Name of the KeyVault to provision
sslCertValue The base64 encoded SSL certificate in PFX format to be stored in Key Vault. CN and SAN must match the custom hostname of API Management Service.
gatewayCustomHostname Name of the gateway custom hostname

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.apimanagement/api-management-key-vault-create/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.apimanagement/api-management-key-vault-create/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt