The Azure Quickstart templates are currently available in English

Create a multi-region Premium tier API Management service

Senast uppdaterad: 2021-04-29

This template demonstrates how to create API Management service with additional locations. The primary location is the same as location of the resource group. For Additional locations, the template shows NorthCentralUs and East US2. The primary location should be different from additional locations

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
apiManagementServiceName Name of the API Management service.
publisherEmail The email address of the owner of the service
publisherName The name of the owner of the service
sku The pricing tier of this API Management service
skuCount The instance size of this API Management service.
location Location of the primary region of API Management service.
additionalLocations Additional Locations to setup the ApiManagement gateway.
disableGatewayInAdditionalLocation Ability to enable/disable Gateway proxy in any region including primary region.
minApiVersionToAllowOnControlPlane Minimum Api-Version to allow on all clients to Control Plane to prevent users with read-only permissions from accessing service secrets.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.apimanagement/api-management-create-with-multiregion/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.apimanagement/api-management-create-with-multiregion/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt