Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Deploy API Management in internal VNet with public IP

Senast uppdaterad: 2022-03-28

This template demonstrates how to create an instance of Azure API Management in the Premium tier within your virtual network's subnet in internal mode and configure recommended NSG rules on the subnet. The instance is deployed to two availability zones. The template also configures a public IP address from your subscription.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
publisherEmail The email address of the owner of the service
publisherName The name of the owner of the service
sku The pricing tier of this API Management service
skuCount The instance size of this API Management service. This should be a multiple of the number of availability zones getting deployed.
virtualNetworkName Virtual network name
virtualNetworkAddressPrefix Address prefix
subnetPrefix Subnet prefix
subnetName Subnet name
apimSubnetServiceEndpoints Service endpoints enabled on the API Management subnet
location Azure region where the resources will be deployed
availabilityZones Numbers for availability zones, for example, 1,2,3.
publicIpName Name for the public IP address used to access the API Management service.
publicIpSku SKU for the public IP address used to access the API Management service.
publicIPAllocationMethod Allocation method for the Public IP address used to access the API Management service. Standard SKU public IP requires `Static` allocation.
dnsLabelPrefix Unique DNS name for the public IP address used to access the API Management service.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.apimanagement/api-management-create-with-internal-vnet-publicip/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.apimanagement/api-management-create-with-internal-vnet-publicip/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt