Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Create API Management in Internal VNet with App Gateway

Senast uppdaterad: 2021-07-07

This template demonstrates how to Create a instance of Azure API Management on a private network protected by Azure Application Gateway.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
base-name This will be used to derive names for all of your resources
log-analytics-workspace-id The resource ID for an existing Log Analytics workspace
location Location in which resources will be created
apim-sku The edition of Azure API Management to use. This must be an edition that supports VNET Integration. This selection can have a significant impact on consumption cost and 'Developer' is recommended for non-production use.
apim-capacity The number of Azure API Management capacity units to provision. For Developer edition, this must equal 1.
app-gateway-capacity The number of Azure Application Gateway capacity units to provision. This setting has a direct impact on consumption cost and is recommended to be left at the default value of 1
vnet-address-prefix The address space (in CIDR notation) to use for the VNET to be deployed in this solution. If integrating with other networked components, there should be no overlap in address space.
app-gateway-subnet-prefix The address space (in CIDR notation) to use for the subnet to be used by Azure Application Gateway. Must be contained in the VNET address space.
apim-subnet-prefix The address space (in CIDR notation) to use for the subnet to be used by Azure API Management. Must be contained in the VNET address space.
apim-publisher-name Descriptive name for publisher to be used in the portal
apim-publisher-email Email adddress associated with publisher

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.apimanagement/api-management-create-with-internal-vnet-application-gateway/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.apimanagement/api-management-create-with-internal-vnet-application-gateway/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt