Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Create an API Management instance with custom hostnames

Senast uppdaterad: 2022-03-14

This template demonstrates how to create a instance of Azure API Management with custom hostname for portal and multiple custom hostnames for proxy

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
publisherEmail The email address of the owner of the service
publisherName The name of the owner of the service
sku The pricing tier of this API Management service
skuCount The instance size of this API Management service.
proxyCustomHostname1 Proxy Custom hostname 1.
proxyCustomHostnameBase64EncodedPfxCertificate1 Base-64 encoded SSL .pfx Certificate for proxy custom hostname.
proxySSLCertificatePassword1 Proxy SSL certificate password.
proxyCustomHostname2 Proxy Custom hostname.
proxyCustomHostnameBase64EncodedPfxCertificate2 Base-64 encoded SSL .pfx Certificate for proxy custom hostname.
proxySSLCertificatePassword2 Proxy SSL certificate password.
portalCustomHostname Portal Custom hostname.
portalCustomHostnameBase64EncodedPfxCertificate Base-64 encoded SSL .pfx Certificate for portal custom hostname.
portalSSLCertificatePassword Portal SSL certificate password.
location Location for all resources.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.apimanagement/api-management-create-with-hostname/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.apimanagement/api-management-create-with-hostname/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt