Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Create new ANF resource with SMB volume

Senast uppdaterad: 2021-05-13

This template allows you to create a new Azure NetApp Files resource with a single Capacity pool and single volume configured with SMB protocol.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
location Same location of resource group for all resources
netappAccountName Name for the Account. The account name must be unique within the subscription
adUsername The value of Active Directory username
adPassword The value of Active Directory password
smbServerName SMB server name
netAppPoolName Name for the capacity pool. The capacity pool name must be unique for each NetApp account.
poolSizeBytes Size of the capacity pool. The minimum size is 4 TiB.
netAppVolumeName Name for the Volume. A volume name must be unique within each capacity pool. It must be at aleast three characters long and you can use any alphanumeric characters.
volSizeBytes Amount of logical storage that is allocated to the volume.
anfSubnetName The name of the subnet where the ANF volume will be created. This subnet will be delegated to Microsoft.NetApp/volumes.
anfSubnetAddressPrefix Subnet address range.
serviceLevel Target performance for the capacity pool. Service level: Ultra, Premium, or Standard.
dnsIpAddress IP Address of the existing AD DNS Controller
domainName Domain name for AD
virtualNetworkSubscriptionId SubscriptionId of the existing virtual network
virtualNetworkResourceGroupName ResourceGroup name of the existing virtual network
virtualNetworkName Name of the existing virtual network

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.netapp/anf-smb-volume/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.netapp/anf-smb-volume/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt