Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Create new ANF resource with NFSV3/NFSv4.1 volume

Senast uppdaterad: 2021-05-27

This template allows you to create a new Azure NetApp Files resource with a single Capacity pool and single volume configured with NFSV3 or NFSv4.1 protocol. They are all deployed together with Azure Virtual Network and Delegated subnet that are required for any volume to be created

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
location Same Location of resource group for all resources in the same deployment.
netAppAccountName Name for the Account. The account name must be unique within the subscription
netAppPoolName Name for the capacity pool. The capacity pool name must be unique for each NetApp account.
poolSizeBytes Size of the capacity pool. The minimum size is 4 TiB.
netAppVolumeName Name for the NFS Volume. A volume name must be unique within each capacity pool. It must be at aleast three characters long and you can use any alphanumeric characters.
volSizeBytes Amount of logical storage that is allocated to the volume.
virtualNetworkName Name of the Virtual Network (VNet) from which you want to access the volume. The VNet must have a subnet delegated to Azure NetApp Files.
vnetAddressPrefix Virtual Network address range.
allowedClients Root Access to the volume.
subnetName Subnet name that you want to use for the volume. The subnet must be delegated to Azure NetApp Files.
subnetAddressPrefix Subnet address range.
serviceLevel Target performance for the capacity pool. Service level: Ultra, Premium, or Standard.
protocolTypes NFS version (NFSv3 or NFSv4.1) for the volume.
unixReadOnly Read only flag.
unixReadWrite Read/write flag.
snapshotDirectoryVisible Snapshot directory visible flag.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.netapp/anf-nfs-volume/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.netapp/anf-nfs-volume/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt

Fler mallar av Adel Ghabboun