Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Azure Kubernetes Service (AKS)

Senast uppdaterad: 2022-03-14

Deploys a managed Kubernetes cluster via Azure Kubernetes Service (AKS)

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
aksClusterName The name of the Managed Cluster resource.
location The location of AKS resource.
dnsPrefix Optional DNS prefix to use with hosted Kubernetes API server FQDN.
osDiskSizeGB Disk size (in GiB) to provision for each of the agent pool nodes. This value ranges from 0 to 1023. Specifying 0 will apply the default disk size for that agentVMSize.
agentCount The number of nodes for the cluster. 1 Node is enough for Dev/Test and minimum 3 nodes, is recommended for Production
agentVMSize The size of the Virtual Machine.
osType The type of operating system.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.kubernetes/aks-vmss-systemassigned-identity/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.kubernetes/aks-vmss-systemassigned-identity/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt