Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Deploy a managed Kubernetes Cluster (AKS).

Senast uppdaterad: 2021-06-09

This ARM template demonstrates the deployment of an AKS instance with advanced networking features into an existing virtual network and Azure AD Integeration. Additionally, the chosen Service Principal is assigned the Network Contributor role against the subnet that contains the AKS cluster.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
resourceName The name of the Managed Cluster resource.
location The Azure location of the AKS resource.
dnsPrefix Optional DNS prefix to use with hosted Kubernetes API server FQDN.
osDiskSizeGB Disk size (in GB) to provision for each of the agent pool nodes. This value ranges from 0 to 1023. Specifying 0 will apply the default disk size for that agentVMSize.
agentCount The number of agent nodes for the cluster. Production workloads have a recommended minimum of 3.
agentVMSize The size of the Virtual Machine.
existingServicePrincipalObjectId Oject ID against which the Network Contributor roles will be assigned on the subnet
existingServicePrincipalClientId Client ID (used by cloudprovider)
existingServicePrincipalClientSecret The Service Principal Client Secret.
osType The type of operating system.
kubernetesVersion The version of Kubernetes.
enableHttpApplicationRouting boolean flag to turn on and off of http application routing
networkPlugin Network plugin used for building Kubernetes network.
maxPods Maximum number of pods that can run on a node.
enableRBAC boolean flag to turn on and off of RBAC
existingVirtualNetworkName Name of an existing VNET that will contain this AKS deployment.
existingVirtualNetworkResourceGroup Name of the existing VNET resource group
existingSubnetName Subnet name that will contain the App Service Environment
existingSubnetRoleAssignmentName Name of the Role Assignment created for the Service Principal in the existing Subnet
serviceCidr A CIDR notation IP range from which to assign service cluster IPs.
dnsServiceIP Containers DNS server IP address.
dockerBridgeCidr A CIDR notation IP for Docker bridge.
AAD_ClientAppID The Application ID for the Client App Service Principal
AAD_ServerAppID The Application ID for the Server App Service Principal
AAD_TenantID The Azure AD Tenant where the cluster will reside
AAD_ServerAppSecret The Service Principal Secret for the Client App Service Principal

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.containerinstance/aks-advanced-networking-aad/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.containerinstance/aks-advanced-networking-aad/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt