Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Airflow Web App with PostgreSQL database on App Services

Senast uppdaterad: 2021-09-20

A template for deploying Airflow Web App with PostgreSQL database on App Services

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
airflowWebAppName Name of Airflow web app
administratorLogin Database administrator login name
administratorLoginPassword Database administrator password
databaseSkuCapacity Azure database for PostgreSQL compute capacity in vCores (1, 2, 4, 8, 16, 32)
databaseSkuName Azure database for PostgreSQL sku name
databaseSkuSizeMB Azure database for PostgreSQL Sku Size
databaseSkuTier Azure database for PostgreSQL pricing tier
databaseskuFamily Azure database for PostgreSQL sku family
postgresqlVersion PostgreSQL version
location Location for all resources.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/airflow/airflow-postgres-app-services/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/airflow/airflow-postgres-app-services/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt