The Azure Quickstart templates are currently available in English

Create an Application Gateway v2 with WAF v2

av Vic
Senast uppdaterad: 2019-09-10

This template creates an Application Gateway v2 with Web Application Firewall v2. This template is used by the Azure Application Gateway documentation Samples.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
applicationGatewayName Application Gateway name
addressPrefix Address prefix for the virtual network
subnetPrefix App gateway subnet prefix
subnet2Prefix Workload subnet prefix
applicationGatewaySize Application gateway size
applicationGatewayTier Application gateway tier
capacity Number of instances
backendIpAddress1 IP Address for backend server 1
backendIpAddress2 IP Address for backend server 2
wafEnabled WAF Enabled
wafMode WAF Mode
wafRuleSetType WAF Rule Set Type
wafRuleSetVersion WAF Rule Set Version
location Location for all resources.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/ag-docs-wafv2/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/ag-docs-wafv2/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt