Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Create an Azure WAF v2 on Azure Application Gateway

av Vic
Senast uppdaterad: 2021-05-12

This template creates an Azure Web Application Firewall v2 on Azure Application Gateway with two Windows Server 2016 servers in the backend pool

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
adminUsername Admin username for the backend servers
adminPassword Password for the admin account on the backend servers
location Location for all resources.
vmSize Size of the virtual machine.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/ag-docs-wafv2/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/ag-docs-wafv2/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt