Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Alert for Backend Last Byte Response metric.

av jaesoni
Senast uppdaterad: 2022-02-19

Use such templates to easily create some important event alerts for your Azure Application Gateway.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
alertName (ingen beskrivning är tillgänglig)
applicationGatewayResourceID Application Gateway ResourceID example /subscriptions/subs-id/resourceGroups/rg-name/providers/Microsoft.Network/applicationGateways/agw-name
actionGroupResourceID Action Group ResourceID example /subscriptions/subs-id/resourceGroups/rg-name/providers/microsoft.insights/actiongroups/action-group-name

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/ag-alert-backend-lastbyte-resp/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/ag-alert-backend-lastbyte-resp/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt