Hoppa över navigering

The Azure Quickstart templates are currently available in English

Create an Azure VM with a new AD Forest (from a module)

Senast uppdaterad: 2021-05-04

This template creates a new Azure VM, it configures the VM to be an AD DC for a new Forest from a resuable module.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
adminUsername Admin username for the AD VMs
adminPassword Admin password for the AD VMs
domainName Domain name for the AD Controller, must be multi-segmented by periods, e.g. 'corp.mydomain.com' or 'contoso.local'
dnsPrefix PublicIp DNS prefix for the AD Controller
location Location for all resources

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/active-directory/active-directory-new-domain-module-use/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/active-directory/active-directory-new-domain-module-use/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt