Create an new AD Domain with 2 Domain Controllers

Senast uppdaterad: 2017-03-07

This template creates 2 new VMs to be AD DCs for a new Forest and Domain

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
newStorageAccountName The name of the new storage account created to store the VMs disks
storageAccountType The type of the Storage Account created
virtualNetworkName The name of the Virtual Network to Create
virtualNetworkAddressRange The address range of the new VNET in CIDR format
adSubnetName The name of the subnet created in the new VNET
adSubnet The address range of the subnet created in the new VNET
adPDCNicName The name of the NIC attached to the new PDC
adPDCNicIPAddress The IP address of the new AD PDC
adBDCNicName The name of the NIC attached to the new BDC
adBDCNicIPAddress The IP address of the new AD BDC
publicIPAddressName The name of the public IP address used by the Load Balancer
publicIPAddressType The type of the public IP address used by the Load Balancer
adPDCVMName The computer name of the PDC
adBDCVMName The computer name of the BDC
adminUsername The name of the Administrator of the new VM and Domain
adminPassword The password for the Administrator account of the new VM and Domain
adVMSize The size of the VM Created
imagePublisher Image Publisher
imageOffer Image Offer
imageSKU Image SKU
adAvailabilitySetName The name of the availability set that the AD VM is created in
domainName The FQDN of the AD Domain created
dnsPrefix The DNS prefix for the public IP address used by the Load Balancer
pdcRDPPort The public RDP port for the PDC VM
bdcRDPPort The public RDP port for the BDC VM
assetLocation The location of resources such as templates and DSC modules that the script is dependent

Använda mallen

PowerShell
New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/active-directory-new-domain-ha-2-dc/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell
Kommandoraden
azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/active-directory-new-domain-ha-2-dc/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt