Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Create an new AD Domain with 2 Domain Controllers

Senast uppdaterad: 2021-05-04

This template creates 2 new VMs to be AD DCs (primary and backup) for a new Forest and Domain

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
adminUsername The name of the Administrator of the new VM and Domain
adminPassword The password for the Administrator account of the new VM and Domain
domainName The FQDN of the AD Domain created
dnsPrefix The DNS prefix for the public IP address used by the Load Balancer
pdcRDPPort The public RDP port for the PDC VM
bdcRDPPort The public RDP port for the BDC VM
_artifactsLocation The location of resources, such as templates and DSC modules, that the template depends on
_artifactsLocationSasToken Auto-generated token to access _artifactsLocation
location Location for all resources.
adVMSize Size for the VM. This sample uses premium disk and requires an 'S' sku.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/active-directory/active-directory-new-domain-ha-2-dc/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/active-directory/active-directory-new-domain-ha-2-dc/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt