Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Create a new AD Domain with 2 DCs using Availability Zones

Senast uppdaterad: 2021-07-17

This template creates 2 VMs in separate Availability Zones to be AD DCs (primary and backup) for a new Forest and Domain

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
adminUsername The name of the Administrator of the new VM and Domain
location Location for the VM, only certain regions support zones during preview.
adminPassword The password for the Administrator account of the new VM and Domain
domainName The FQDN of the AD Domain created
dnsPrefix The DNS prefix for the public IP address used by the Load Balancer
vmSize Size of the VM for the controller
_artifactsLocation The location of resources such as templates and DSC modules that the script is dependent
_artifactsLocationSasToken Auto-generated token to access _artifactsLocation

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/active-directory/active-directory-new-domain-ha-2-dc-zones/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/active-directory/active-directory-new-domain-ha-2-dc-zones/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt