Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Managed Azure Active Directory Domain Services

Senast uppdaterad: 2021-09-28

This template deploys an Managed Azure Active Directory Domain Service with required VNet and NSG configurations.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
domainName Domain Name
location Location for all resources.
sku SKU of the AD Domain Service.
domainConfigurationType Domain Configuration Type.
filteredSync Choose the filtered sync type.
domainServicesVnetName Virtual Network Name
domainServicesVnetAddressPrefix Address Prefix
domainServicesSubnetName Virtual Network Name
domainServicesSubnetAddressPrefix Subnet prefix

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/aad-domainservices/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/aad-domainservices/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt