Hoppa över navigering

High IOPS 32 Data Disk storage pool Standard D14 VM

Senast uppdaterad: 2015-05-08

This template creates a Standard D14 VM with 32 data disks attached. Using DSC they are automatically striped per best practices to get maximum IOPS and formatted into a single volume.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
newStorageAccountName The storage account where the VM and data disks will be created
adminUsername The username of the initial account to be created
adminPassword The password of the initial account to be created
sizeOfEachDataDiskInGB There will be 32 data disks created of this size and then striped. The total capacity will be 32x whatever you specify here
dnsName DNS name for the Public IP
vmName The name of the VM resource
modulesUrl URL for the DSC configuration module. NOTE: Can be a Github url(raw) to the zip file

Använda mallen

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/301-vm-32-data-disks-high-iops/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/301-vm-32-data-disks-high-iops/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt