The Azure Quickstart templates are currently available in English

Multi tier App with NSG, ILB, AppGateway

Senast uppdaterad: 2020-08-10

This template deploys a Virtual Network, segregates the network through subnets, deploys VMs and configures load balancing

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
newDBStorageAccountName Unique DNS Name for the Storage Account where the DB Virtual Machine disks will be placed.
adminUsername Username for the Virtual Machine.
adminPassword Password for the Virtual Machine.
appVmNamePrefix Prefix for the name of Application servers
dbVmNamePrefix Prefix for the name of Database servers
vmSize Size of the VM
publicIPAddressType Type of public IP address
appServersPublicIPPrefix Prefix for the name of Database servers
skuName Sku Name
appGatewayCapacity Number of instances of the Application Gateway
multitierILB Internal Load Balancer name
windowsOSVersion The Windows version for the VM. This will pick a fully patched image of this given Windows version. Allowed values: 2008-R2-SP1, 2012-Datacenter, 2012-R2-Datacenter, 2016-Datacenter, 2019-Datacenter.
location Location for all resources.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/301-multi-tier-service-networking/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/301-multi-tier-service-networking/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt