The Azure Quickstart templates are currently available in English

Connect an ExpressRoute circuit to a VNET

Senast uppdaterad: 2015-10-10

This template creates a VNET, an ExpresRoute Gateway and a connection to a provisioned and enabled ExpressRoute circuit with AzurePrivatePeering configured.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
gatewayType The type of gateway to deploy. For connecting to ExpressRoute circuits, the gateway must be of type ExpressRoute. Other types are Vpn.
connectionType The type of connection. For connecting to ExpressRoute circuits, the connectionType must be of type ExpressRoute. Other types are IPsec and Vnet2Vnet.
virtualNetworkName The name of the virtual network to create.
addressPrefix The address space in CIDR notation for the new virtual network.
subnetName The name of the first subnet in the new virtual network.
gatewaySubnet The name of the subnet where Gateway is to be deployed. This must always be named GatewaySubnet.
subnetPrefix The address range in CIDR notation for the first subnet.
gatewaySubnetPrefix The address range in CIDR notation for the Gateway subnet. For ExpressRoute enabled Gateways, this must be minimum of /28.
gatewayPublicIPName The resource name given to the public IP attached to the gateway.
gatewayName The resource name given to the ExpressRoute gateway.
connectionName The resource name given to the Connection which links VNet Gateway to ExpressRoute circuit.
circuitName The name of the ExpressRoute circuit with which the VNet Gateway needs to connect. The Circuit must be already created successfully and must have its circuitProvisioningState property set to 'Enabled', and serviceProviderProvisioningState property set to 'Provisioned'. The Circuit must also have a BGP Peering of type AzurePrivatePeering.
location Location for all resources.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/301-expressroute-circuit-vnet-connection/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/301-expressroute-circuit-vnet-connection/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt