Create EventHubs authorizationRules

Senast uppdaterad: 2018-03-12

This template enables you to deploy a EventHubs Standard namespace, an Event Hub, a consumer group and authorizationRules

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
namespaceName Name of EventHub namespace
namespaceAuthorizationRuleName Name of Namespace Authorization Rule
isAutoInflateEnabled Enable or disable AutoInflate
maximumThroughputUnits Enable or disable AutoInflate
eventHubName Name of Event Hub
eventhubAuthorizationRuleName Name of Eventhub Authorization Rule
eventhubAuthorizationRuleName1 Name of Eventhub Authorization Rule
consumerGroupName Name of Consumer Group
messageRetentionInDays How long to retain the data in Event Hub
partitionCount Number of partitions chosen
location Location for all resources.

Använda mallen

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/301-eventHub-create-authrule-namespace-and-eventHub/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/301-eventHub-create-authrule-namespace-and-eventHub/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt