Hoppa över navigering

Deploy Drupal with VM Scale Set, Glusterfs and Mysql

Senast uppdaterad: 2016-05-23

Deploy a VM Scale Set behind a load balancer/NAT & each VM running Drupal (Apache / PHP). All nodes share the created glusterfs file storage, and MySQL database

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
drupalVmSku Size of Drupal VMs in the VM Scale Set.
drupalUbuntuOSVersion The Ubuntu version for the Drupal VM. This will pick a fully patched image of this given Ubuntu version. Allowed values are: 14.04.4-LTS.
drupalAdminUser Admin User for the Drupal Installation
drupalAdminPassword The Ubuntu version for the Drupal VM. This will pick a fully patched image of this given Ubuntu version. Allowed values are: 15.10, 14.04.4-LTS.
drupalVersion The Drupal Version to be installed
vmssName String used as a base for naming resources. Must be 3-61 characters in length and globally unique across Azure. A hash is prepended to this string for some resources, and resource-specific information is appended.
instanceCount Number of Drupal VM instances (minimum and default instance count). Atleast 2 are recommended for high availability
maximumInstanceCount maximum number of drupal instances in the vm scale set
adminUsername Admin username on all Drupal VMs, gluster VMs.
adminPassword Admin password on all Drupal and gluster VMs.
drupalInstallationDatabaseName The MySQL Database to which drupal will be installed
createNewMySQLServer If Yes new MySQL server will be provisioned using the mysql replication template
existingMySqlFQDN Fully qualified domain name of the existing mysql server
existingMysqlUser mysql username. When creating New MySQL server using mysql replication template this will be admin.
mysqlUserPassword mysql user password. For existing enter the existing password. In case of new MySQL server this will be the password for MySqL admin user
newMySqlDnsLabelPrefix Required when creating new MySQL server, FQDN of server will be using dnsLabelPrefix.location.cloudapp.azure.com
newMySqlVmUserName Required when creating new MySQL server. User name to ssh in to the MySQL VMs
newMySqlVmPassword Required when creating new MySQL server. Password to ssh in to the MySQL VMs
newMySqlVmSize Required when creating new MySQL server. size for the mySql VMs
dbCentosOSVersion Required when creating new MySQL server. VM OS version
glusterTemplateLocation file location for gluster template
templateLocation template file location
storageAccountNamePrefix Storage account name prefix for the cluster
glusterVmSize size for the gluster VMs
glusterInstanceCount Number of nodes in the gluster file system

Använda mallen

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/301-drupal8-vmss-glusterfs-mysql/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/301-drupal8-vmss-glusterfs-mysql/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt