The Azure Quickstart templates are currently available in English

Deploy Custom Images At Scale

Senast uppdaterad: 2020-01-31

This template allows you to deploy custom images at scale with options to use VM Scale Sets, regular VMs, or regular VMs in an availability set.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
uniquePrefix This unique prefix will be used on all the objects created as part of this template.
transferVMSize Size of the VM used to transfer the VM image to various storage accounts.
computeVMSize Size of the VMs to be used for actual computation.
computeOSType Compute OS Type
deploymentType This determines whether the VMs will be deployed using scale sets, as individual VMs, or individual VMs in an availability set (maximum 100 for the last option).
numberOfSAs Number of Storage Accounts to upload the custom image to.
instanceCountPerSA Number of VMs per Storage Account.
imageLocation URL of the base custom image, in the format of https://accountname.blob.core.windows.net/container/image.vhd.
storageAccountKey Storage Account key for accessing the base custom image.
adminUsername Admin username for the VMs in the deployment.
adminPassword Admin password for the VMs in the deployment.
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located. When the template is deployed using the accompanying scripts, a private location in the subscription will be used and this value will be automatically generated.
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/301-custom-images-at-scale/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/301-custom-images-at-scale/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt