Create an Azure Relay namespace with SAS Policies

Senast uppdaterad: 2017-11-09

This template enables you to deploy an Azure Relay namespace with standard SKU, a WcfRealy entity and authorization rules for both the namespace and WcfRealy.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
namespaceName Name of the Azure Relay namespace
namespaceAuthorizationRuleName Name of the Namespace AuthorizationRule
wcfrelayName Name of the WcfRelay
wcfRelayType WCF Relay Type. It could be any of the types: NetTcp/Http
wcfrelayAuthorizationRuleName Name of the WcfRelay AuthorizationRule
location Location for all resources.

Använda mallen

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/301-azure-relay-create-authrule-namespace-and-wcfrelay/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/301-azure-relay-create-authrule-namespace-and-wcfrelay/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt