Hoppa över navigering

Create 2 VMs in LB and a SQL Server VM with NSG.

Senast uppdaterad: 2015-10-13

This template creates 2 Windows VMs (that can be used as web FE) with in an Availability Set and a Load Balancer with port 80 open. The two VMs can be reached using RDP on port 6001 and 6002. This template also create a SQL Server 2014 VM that can be reached via RDP connection defined in a Network Security Group.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
publicDnsName Unique public DNS prefix for the deployment. The fqdn will look something like '<dnsname>.westus.cloudapp.azure.com'. Up to 62 chars, digits or dashes, lowercase, should start with a letter: must conform to '^[a-z][a-z0-9-]{1,61}[a-z0-9]$'.
adminUsername The name of the administrator of the new VM. Exclusion list: 'admin','administrator'
adminPassword The password for the administrator account of the new VM
location Location for all resources.

Använda mallen

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/301-2fe-lb80-rdp-1be-nsg-rdp/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/301-2fe-lb80-rdp-1be-nsg-rdp/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt