Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Create 2 VMs Linux with LB and SQL Server VM with SSD.

Senast uppdaterad: 2021-05-14

This template creates 2 Linux VMs (that can be used as web FE) with in an Availability Set and a Load Balancer with port 80 open. The two VMs can be reached using SSH on port 6001 and 6002. This template also create a SQL Server 2014 VM that can be reached via RDP connection defined in a Network Security Group. All VMs storage can use Premium Storage (SSD) and you can choose to creare VMs with all DS sizes

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
publicDnsName Unique public DNS prefix for the deployment. Up to 62 chars, digits or dashes, lowercase, should start with a letter: must conform to '^[a-z][a-z0-9-]{1,61}[a-z0-9]$'.
adminUsername The name of the administrator of the new VM. Exclusion list: 'admin','administrator'
adminPassword The password for the administrator account of the new VM
sizeOfDiskInGB Size of data disk in GB 128-1024
vmSizeFE VM size allowed for Front End
vmSizeSQL VM size allowed for SQL Server Back End
location Location for all resources.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/2fe-linux-lb80-ssh-1be-win-nsg-rdp-datadisk-ssd/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/2fe-linux-lb80-ssh-1be-win-nsg-rdp-datadisk-ssd/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt