The Azure Quickstart templates are currently available in English

Create a Web App + Redis Cache + SQL DB with a template

Senast uppdaterad: 2016-04-14

This template creates an Azure Web App with Redis cache and a SQL Database.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
skuName Describes plan's pricing tier and instance size. Check details at https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/app-service/
skuCapacity Describes plan's instance count
administratorLogin The admin user of the SQL Server
administratorLoginPassword The password of the admin user of the SQL Server
databaseName The name of the new database to create.
collation The database collation for governing the proper use of characters.
edition The type of database to create.
maxSizeBytes The maximum size, in bytes, for the database
requestedServiceObjectiveName Describes the performance level for Edition
cacheSKUName The pricing tier of the new Azure Redis Cache.
cacheSKUFamily The family for the sku.
cacheSKUCapacity The size of the new Azure Redis Cache instance.
location Location for all resources.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-web-app-redis-cache-sql-database/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-web-app-redis-cache-sql-database/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt