Deploy a web app linked to a GitHub repository

Senast uppdaterad: 2016-04-25

This template creates a web app that is linked to a project in a GitHub repository.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
siteName The name of the web app that you wish to create.
hostingPlanName The name of the App Service plan to use for hosting the web app.
sku The pricing tier for the hosting plan.
workerSize The instance size of the hosting plan (small, medium, or large).
repoURL The URL for the GitHub repository that contains the project to deploy.
branch The branch of the GitHub repository to use.
location Location for all resources.

Använda mallen

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-web-app-github-deploy/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-web-app-github-deploy/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt