The Azure Quickstart templates are currently available in English

Web App with a custom domain and optional SSL binding

Senast uppdaterad: 2020-06-21

Create a web app and with a custom domain and optionally add SSL certificate for https encryption.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
location Location for all resources.
webAppName The name of the web app that you wish to create.
customHostname The custom hostname that you wish to add.
existingKeyVaultId Existing Key Vault resource Id for the SSL certificate, leave this blank if not enabling SSL
existingKeyVaultSecretName Key Vault Secret that contains a PFX certificate, leave this blank if not enabling SSL

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-web-app-custom-domain-and-ssl/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-web-app-custom-domain-and-ssl/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt