Hoppa över navigering

Deploy a Linux scale set with MSI

Senast uppdaterad: 2017-09-14

This template allows you to deploy a Linux scale set with MSI.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
adminUsername Username for the Virtual Machine.
authenticationType Authentication type
adminPasswordorSSHKey OS Admin password or SSH Key depending on value of authentication type
location The Location For the resources
vmSize The size of the VM to create
instanceCount Number of VM instances (100 or less).
overProvision Over Provision VMSS Instances
azureCLI2DockerImage The Docker image to rin the azure CLI from
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located. When the template is deployed using the accompanying scripts, a private location in the subscription will be used and this value will be automatically generated.
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation.
publisher The VM Publisher
offer The VM Offer
SKU The VM SKU

Använda mallen

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/201-vmss-msi-linux/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/201-vmss-msi-linux/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt