The Azure Quickstart templates are currently available in English

Deploy VM Scale Set with LB probe and automatic repairs

Senast uppdaterad: 2020-04-15

This template allows you to deploy a VM scale set of Linux VMs behind a load balancer with health probe configured. The scale set also has automatic instance repairs policy enabled with a grace period of 30 minutes.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
vmSku Size of VMs in the VM Scale Set.
imagePublisher (ingen beskrivning är tillgänglig)
imageOffer (ingen beskrivning är tillgänglig)
imageSku (ingen beskrivning är tillgänglig)
imageOSVersion (ingen beskrivning är tillgänglig)
vmssName String used as a base for naming resources. Must be 3-61 characters in length and globally unique across Azure. A hash is prepended to this string for some resources, and resource-specific information is appended.
instanceCount Number of VM instances (100 or less).
adminUsername Admin username on all VMs.
adminPassword Admin password on all VMs.
healthProbePort Local http port on VM at which health extension to probe
healthProbeProtocol Protocol used by health extension to probe app health
location Location for the VM scale set
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located including a trailing '/'
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated. Use the defaultValue if the staging location is not secured.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-vmss-automatic-repairs-slb-health-probe/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-vmss-automatic-repairs-slb-health-probe/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt