Push a certificate onto a Windows VM

Senast uppdaterad: 2015-06-02

Kostnadsuppskattning

$134.0577000000

Beräknad kostnad per månad

Se hur beräkningen gick till och anpassa efter dina behov

Priskalkylator

Push a certificate onto a Windows VM. Create the Key Vault using the template at http://azure.microsoft.com/en-us/documentation/templates/101-create-key-vault

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
newStorageAccountName Name of the storage account
storageAccountType Type of the storage account
vmName Name of the VM
vmSize Size of the VM
adminUsername Admin Username
adminPassword Admin Password
vaultName Name of Key Vault that has a secret
vaultResourceGroup Resource Group of Key Vault that has a secret
secretUrlWithVersion Url of the certificate in Key Vault

Använda mallen

PowerShell
New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/201-vm-push-certificate-windows/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell
Kommandoraden
azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/201-vm-push-certificate-windows/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt