Deploy a Linux VM (Ubuntu) with multiple NICs

Senast uppdaterad: 2016-05-23

This template creates a VNet with multiple subnets and deploys a Ubuntu VM with multiple NICs

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
adminUsername User name for the Virtual Machine.
sshKeyData SSH rsa public key file as a string.
dnsLabelPrefix Unique DNS Name for the Public IP used to access the Virtual Machine.
vmName Name of the VM
vmSize Size of the VM
ubuntuOSVersion The Ubuntu version for the VM. This will pick a fully patched image of this given Ubuntu version. Allowed values: 12.04.5-LTS, 14.04.4-LTS, 15.10.

Använda mallen

PowerShell
New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/201-vm-multiple-nics-linux/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell
Kommandoraden
azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/201-vm-multiple-nics-linux/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt