Create a VM in a VNET in different Resource Group

Senast uppdaterad: 2018-05-23

This template creates a VM in a VNET which is in a different Resource Group

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
newStorageAccountName Name of new storage account
storageAccountType Type of storage account
publicIPName Name of Public IP
publicIPAddressType Type of Public Address
vmName Name of the VM
vmSize Size of the VM
imagePublisher Image Publisher
imageOffer Image Offer
imageSKU Image SKU
adminUsername VM Admin Username
adminPassword VM Password
virtualNetworkName VNET Name
virtualNetworkResourceGroup Resource Group VNET is deployed in
subnet1Name Name of the subnet inside the VNET
nicName Network Interface Name
location Location for all resources.

Använda mallen

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-vm-different-rg-vnet/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-vm-different-rg-vnet/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt