Create VMs in Availability Sets using Resource Loops

Senast uppdaterad: 2016-11-09

Create 2-5 VMs in Availability Sets using Resource Loops. The VMs can be Unbuntu or Windows with a maximum of 5 VMs since this sample uses a single storageAccount

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
adminUsername Admin username for VM
adminPassword Admin password for VMs
numberOfInstances Number of VMs to deploy, limit 5 since this sample is using a single storage account
OS OS Platform for the VM
location Location for all resources.

Använda mallen

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-vm-copy-index-loops/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-vm-copy-index-loops/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt