Azure Traffic Manager VM example with Availability Zones

Senast uppdaterad: 2017-09-21

This template shows how to create an Azure Traffic Manager profile load-balancing across multiple virtual machines placed in Availability Zones.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
location Location for the VM, only certain regions support zones during preview.
trafficManagerDnsName Relative DNS name for the traffic manager profile, resulting FQDN will be <uniqueDnsName>.trafficmanager.net, must be globally unique.
adminUsername User name for the Virtual Machines.
adminPassword Password for the Virtual Machines.
publicIpDnsName Relative DNS Name for the Public IPs used to access the Virtual Machines, must be globally unique. An index will be appended for each instance.
numberOfVms Number of VMs to provision

Använda mallen

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-traffic-manager-vm-zones/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-traffic-manager-vm-zones/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt