The Azure Quickstart templates are currently available in English

SQL Server SQL Data Warehouse with Transparent Encryption.

Senast uppdaterad: 2020-09-15

Creates a SQL Server and a SQL Data Warehouse with Transparent Data Encryption.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
sqlServerName The SQL Logical Server name.
sqlAdministratorLogin The administrator username of the SQL Server.
sqlAdministratorPassword The administrator password of the SQL Server.
dataWarehouseName The name of the Data Warehouse.
transparentDataEncryption Enable/Disable Transparent Data Encryption
serviceLevelObjective Performance Level
location Resource location

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-sql-data-warehouse-transparent-encryption-create/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-sql-data-warehouse-transparent-encryption-create/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt