The Azure Quickstart templates are currently available in English

RBAC - Grant Built In Role Access for multiple existing VMs in a Resource Group

Senast uppdaterad: 2015-04-10

This template grants applicable role based access to multiple existing VMs in a Resource Group

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
subscriptionId Subscription ID GUID
principalId Input array for principal IDs associated with users.
resourceGroup Input array for resource group names.
virtualMachineName Input array for virtual machine names
builtInRoleType Input array for built in types
guid Input array for new GUIDs associated with assigning built in role types
count Size of array

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-rbac-builtinrole-multipleVMs/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-rbac-builtinrole-multipleVMs/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt