The Azure Quickstart templates are currently available in English

Advanced template for Azure Machine Learning workspace

Senast uppdaterad: 2020-06-23

A template that creates Azure Machine Learning workspace with private endpoints and resources behind VNET

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
workspaceName Specifies the name of the Azure Machine Learning workspace.
location Specifies the location for all resources.
sku Specifies the sku, also referred as 'edition' of the Azure Machine Learning workspace.
tagValues Tags for workspace, will also be populated if provisioning new dependent resources.
storageAccountOption Determines whether or not a new storage should be provisioned.
storageAccountName Name of the storage account.
storageAccountType (ingen beskrivning är tillgänglig)
storageAccountBehindVNet Determines whether or not to put the storage account behind VNet
storageAccountResourceGroupName (ingen beskrivning är tillgänglig)
keyVaultOption Determines whether or not a new key vault should be provisioned.
keyVaultName Name of the key vault.
keyVaultBehindVNet Determines whether or not to put the storage account behind VNet
keyVaultResourceGroupName (ingen beskrivning är tillgänglig)
applicationInsightsOption Determines whether or not new ApplicationInsights should be provisioned.
applicationInsightsName Name of ApplicationInsights.
applicationInsightsResourceGroupName (ingen beskrivning är tillgänglig)
containerRegistryOption Determines whether or not a new container registry should be provisioned.
containerRegistryName The container registry bind to the workspace.
containerRegistrySku (ingen beskrivning är tillgänglig)
containerRegistryResourceGroupName (ingen beskrivning är tillgänglig)
containerRegistryBehindVNet Determines whether or not to put container registry behind VNet.
vnetOption Determines whether or not a new VNet should be provisioned.
vnetName Name of the VNet
vnetResourceGroupName (ingen beskrivning är tillgänglig)
addressPrefixes Address prefix of the virtual network
subnetOption Determines whether or not a new subnet should be provisioned.
subnetName Name of the subnet
subnetPrefix Subnet prefix of the virtual network
adbWorkspace Azure Databrick workspace to be linked to the workspace
confidential_data Specifies that the Azure Machine Learning workspace holds highly confidential data.
encryption_status Specifies if the Azure Machine Learning workspace should be encrypted with customer managed key.
cmk_keyvault Specifies the customer managed keyVault arm id.
resource_cmk_uri Specifies if the customer managed keyvault key uri.
privateEndpointType (ingen beskrivning är tillgänglig)

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-machine-learning-advanced/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-machine-learning-advanced/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt