Azure Logic Apps - XSLT with parameters

Senast uppdaterad: 2016-10-13

Creates a request-response Logic App which performs XSLT based transformation. The XSLT map takes primitives (integer, string etc.) as input parameters as uses them during XML transformation.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
integrationAccountName Name of the Integration Account.
logicAppName Name of the Logic App.
logicAppLocation Location of the Logic App.

Använda mallen

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-logic-app-xslt-with-params/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-logic-app-xslt-with-params/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt