Azure Logic Apps - B2B Disaster Recovery replication

Senast uppdaterad: 2017-04-07

Creates replication Logic Apps for AS2 MIC, generated and received X12 control numbers. Each Logic App's trigger points to a primary site integration account. Each Logic App's action points to a secondary site integration account.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
generated-cn-dr-logicappName Name of the Generated Control Numbers replication Logic App.
received-cn-dr-logicappName Name of the Received Control Numbers replication Logic App.
as2-mic-dr-logicappName Name of the AS2 MIC replication Logic App.
dr-logicappLocation Location of the Logic App.
primaryIntegrationAccount_X12Connection_Name Name of the primary Integration Account X12 Connection.
primaryIntegrationAccount_X12Connection_DisplayName Display name of the primary Integration Account X12 Connection.
primaryIntegrationAccount_AS2Connection_Name Name of the primary Integration Account AS2 Connection.
primaryIntegrationAccount_AS2Connection_DisplayName Display name of the primary Integration Account AS2 Connection.
primaryIntegrationAccount_ResourceGroupName Primary Integration Account Resource Group Name
primaryIntegrationAccount_IntegrationAccountName Primary Integration Account Name
secondaryIntegrationAccount_X12Connection_Name Name of the secondary Integration Account X12 Connection.
secondaryIntegrationAccount_X12Connection_DisplayName Display name of the secondary Integration Account X12 Connection.
secondaryIntegrationAccount_AS2Connection_Name Name of the secondary Integration Account AS2 Connection.
secondaryIntegrationAccount_AS2Connection_DisplayName Display name of the secondary Integration Account Connection.
secondaryIntegrationAccount_IntegrationAccountName Secondary Integration Account Name

Använda mallen

PowerShell
New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/201-logic-app-x12-disaster-recovery-replication/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell
Kommandoraden
azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/201-logic-app-x12-disaster-recovery-replication/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt