Azure Logic Apps - B2B Disaster Recovery replication

Senast uppdaterad: 2017-04-07

Kostnadsuppskattning

$4800.0000000000

Beräknad kostnad per månad

Se hur beräkningen gick till och anpassa efter dina behov

Priskalkylator

Creates replication Logic Apps for AS2 MIC, generated and received X12 control numbers. Each Logic App's trigger points to a primary site integration account. Each Logic App's action points to a secondary site integration account.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
generated-cn-dr-logicappName Name of the Generated Control Numbers replication Logic App.
received-cn-dr-logicappName Name of the Received Control Numbers replication Logic App.
as2-mic-dr-logicappName Name of the AS2 MIC replication Logic App.
dr-logicappLocation Location of the Logic App.
primaryIntegrationAccount_X12Connection_Name Name of the primary Integration Account X12 Connection.
primaryIntegrationAccount_X12Connection_DisplayName Display name of the primary Integration Account X12 Connection.
primaryIntegrationAccount_AS2Connection_Name Name of the primary Integration Account AS2 Connection.
primaryIntegrationAccount_AS2Connection_DisplayName Display name of the primary Integration Account AS2 Connection.
primaryIntegrationAccount_ResourceGroupName Primary Integration Account Resource Group Name
primaryIntegrationAccount_IntegrationAccountName Primary Integration Account Name
secondaryIntegrationAccount_X12Connection_Name Name of the secondary Integration Account X12 Connection.
secondaryIntegrationAccount_X12Connection_DisplayName Display name of the secondary Integration Account X12 Connection.
secondaryIntegrationAccount_AS2Connection_Name Name of the secondary Integration Account AS2 Connection.
secondaryIntegrationAccount_AS2Connection_DisplayName Display name of the secondary Integration Account Connection.
secondaryIntegrationAccount_IntegrationAccountName Secondary Integration Account Name

Använda mallen

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/201-logic-app-x12-disaster-recovery-replication/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/201-logic-app-x12-disaster-recovery-replication/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt