The Azure Quickstart templates are currently available in English

List Azure Storage Account keys-Windows Custom Script extension

Senast uppdaterad: 2015-05-13

This template creates a Windows Server 2012 R2 VM and runs a PowerShell script using the custom script extension. It also uses the listKeys function to get the Azure Storage Account keys. The PowerShell script for this sample must be hosted in an Azure Storage account. (Note: For other samples custom script can also be hosted in Github)

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
newStorageAccountName Name of new storage account to be created
vmName Name of the VM to be created
vmSize Size of the VM to be created
adminUsername Admin username
adminPassword Admin password
customScriptStorageAccountName Name of Azure Storage Account where the custom script is located
customScriptFileUri Azure Storage Uri of the custom script file e.g. https://test.blob.core.windows.net/scripts/test.ps1
customScriptFileToRun Name of the script to be run on the VM
customScriptStorageAccountResourceGroup Name of the Resource Group of the storage account containing the storage account which contains the script

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-list-storage-keys-windows-vm/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-list-storage-keys-windows-vm/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt