Hoppa över navigering

Create Key Vault with logging

Senast uppdaterad: 2017-02-15

This template creates a Key Vault and a storage account that is used for logging. It optionally creates resource locks to protect your Key Vault and storage resources.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
keyVaultName KeyVault name
accessPolicies Access policies object {"tenantId":"","objectId":"","permissions":{"keys":[""],"secrets":[""]}}
logsRetentionInDays Specifies the number of days that logs are gonna be kept. If you do not want to apply any retention policy and retain data forever, set value to 0.
enableVaultForDeployment Specifies if the vault is enabled for deployment by script or compute (VM, Service Fabric, ...)
enableVaultForTemplateDeployment Specifies if the vault is enabled for a template deployment
enableVaultForDiskEncryption Specifies if the azure platform has access to the vault for enabling disk encryption scenarios.
vaultSku Specifies the SKU for the vault
protectWithLocks (ingen beskrivning är tillgänglig)
location Location for all resources.

Använda mallen

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/201-key-vault-with-logging-create/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/201-key-vault-with-logging-create/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt