Hoppa över navigering

Create Key Vault

Senast uppdaterad: 2017-10-23

This template creates a Key Vault and creates secrets within the vault as passed along with the parameters

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
keyVaultName Name of the Key Vault
tenantId Tenant Id for the subscription and use assigned access to the vault. Available from the Get-AzureRMSubscription PowerShell cmdlet
accessPolicies Access policies object {"tenantId":"","objectId":"","permissions":{"keys":[""],"secrets":[""]}}
vaultSku SKU for the vault
enabledForDeployment Specifies if the vault is enabled for VM or Service Fabric deployment
enabledForTemplateDeployment Specifies if the vault is enabled for ARM template deployment
enableVaultForVolumeEncryption Specifies if the vault is enabled for volume encryption
secretsObject all secrets {"secretName":"","secretValue":""} wrapped in a secure object
location Location for all resources.

Använda mallen

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-key-vault-secret-create/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-key-vault-secret-create/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt