The Azure Quickstart templates are currently available in English

Create an IOT Hub and Ubuntu edge simulator.

Senast uppdaterad: 2019-11-21

This template creates an IOT Hub and Virtual Machine Ubuntu edge simulator.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
vmName The name of you Virtual Machine.
IoTHubname Name for your IotHub
location Location for all resources.
VmSize The size of the VM
adminUsername Username for the Virtual Machine.
adminPassword Password for the Virtual Machine. The password must be at least 12 characters long and have lower case, upper characters, digit and a special character (Regex match)
virtualNetworkName Name of the VNET
subnetName Name of the subnet in the virtual network
networkSecurityGroupName Name of the Network Security Group
IoTsku_name The SKU for the IoT hub to use
IoTsku_units This is linked to the SKU
IoTsku_partitions This is linked to the SKU
IoTfeatures This is linked to the SKU

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-IoT-IotHub-EdgeEmulator-VM/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-IoT-IotHub-EdgeEmulator-VM/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt