The Azure Quickstart templates are currently available in English

Configure Session Affinity for your Front Door host names

Senast uppdaterad: 2018-09-25

This template updates a Front Door to enable session affinity for your frontend host, thereby, sending subsequent traffic from the same user session to the same backend.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
frontDoorName The name of the frontdoor resource.
backendAddress The hostname of the backend. Must be an IP address or FQDN.
sessionAffinityEnabledState Whether to allow session affinity on this host. Valid options are 'Enabled' or 'Disabled'.
sessionAffinityTtlSeconds The TTL to use in seconds for session affinity, if applicable.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-front-door-session-affinity/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-front-door-session-affinity/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt