The Azure Quickstart templates are currently available in English

Control Health Probes for your backends on Front Door

Senast uppdaterad: 2019-04-09

This template updates your Front Door to change the health probe settings by setting the probe path and also the intervals in which the probes will be sent.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
frontDoorName The name of the frontdoor resource.
backendAddress The hostname of the backend. Must be an IP address or FQDN.
healthProbeName Name of the Health probe settings associated with this Front Door instance.
healthProbePath The path to use for the health probe. Default is /
healthProbeProtocol Protocol scheme to use for this probe. Must be Http or Https.
healthProbeIntervalInSeconds The number of seconds between health probes.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-front-door-health-probes/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-front-door-health-probes/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt